Erasmus leven

Privacy statement

Erasmus Leven is een handelsnaam van Delta Lloyd Levensverzekering NV, onder nummer 12000375 geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

Privacy bij Delta Lloyd

Bij het sluiten van een verzekering, hypotheek of andere financiële dienst, hebben wij persoonsgegevens van u nodig. De Delta Lloyd Groep, en haar dochtermaatschappijen (hierna te noemen ‘Delta Lloyd’), respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten. Met uw persoonsgegevens wordt door ons dan ook zorgvuldig omgegaan. Delta Lloyd verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en het specifiek voor zorgverzekeraars opgestelde Addendum Zorgverzekeraars. In deze gedragscode en het addendum zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en (zorg)verzekeraars. De volledige tekst van de gedragscode en het addendum kunt u opvragen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl; bij Publicaties, Downloads, Gedragscodes). Uiteraard worden deze gedragscode en het addendum door ons nageleefd bij al onze activiteiten en door alle instellingen binnen de Delta Lloyd Groep. Delta Lloyd heeft de verwerking van uw persoonsgegevens aangemeld bij haar Functionaris voor de gegevensbescherming (FG), zoals beschreven in artikel 62 Wet bescherming persoonsgegevens. Tom Bakker ziet als FG erop toe dat de verwerking in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels.

Een korte toelichting op wat het gebruik van uw persoonsgegevens voor u betekent

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten en de uitvoering van wettelijke regelingen. De verwerkte persoonsgegevens kunnen per verzekering en/of financiële dienst verschillen. Verder verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van de voorkoming en bestrijding van fraude. En het uitvoeren van activiteiten (marketing e.d.) gericht op de vergroting van het klantenbestand, ten behoeve van statistische analyses en om u te informeren over andere, door ons geleverde producten en diensten. Uiteraard verwerken we alleen die gegevens die daarvoor nodig zijn. Met andere woorden, we zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking, of het nu gaat om het uitvoeren van een overeenkomst of om fraudebestrijding, alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Verder geldt zoals gezegd dat elke verwerking in overeenstemming is met de wet, de gedragscode en het addendum op zorgvuldige wijze geschiedt.

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid, kan Delta Lloyd uw gegevens raadplegen bij Stichting CIS te Zeist. Het doel hiervan is om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing op al onze verzekeringen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar http://www.stichtingcis.nl/

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Er zijn persoonsgegevens die bij de verwerking daarvan extra zorgvuldigheid verdienen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende uw gezondheid en strafrechtelijke gegevens.

Ten behoeve van verzekeringen van de persoon (levensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen etc.) is het voor ons noodzakelijk gegevens betreffende uw gezondheid te verwerken. Deze verwerkingen vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van onze medisch adviseur (arts). Gegevens betreffende uw gezondheid worden alleen aan anderen binnen het bedrijf verstrekt die tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren.

De gegevens worden alleen verstrekt als zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. De medewerkers van deze functionele eenheid werken altijd onder directe verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur. Mochten wij gegevens van een arts nodig hebben, dan zal altijd eerst uw toestemming worden gevraagd. Wij moeten vervolgens aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft.

Verder kunnen ten behoeve van de risicobeoordeling door ons vragen worden gesteld naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten ouder dan acht jaar hoeft u niet te melden.

Inzage en correctie

Wanneer u reeds een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om een opgave vragen, welke gegevens van u door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Bevat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden, dan kunt u schriftelijk (elektronisch) om aanpassing dan wel wijziging verzoeken. Dit verzoek kunt u richten aan Erasmus Leven, Afdeling Marketing, Postbus 1033, 3000 BA Rotterdam. Binnen vier weken ontvangt u bericht of aan dit verzoek kan worden voldaan.

Recht van verzet

Persoonsgegevens worden tevens door Delta Lloyd gebruikt om u gericht te informeren over verzekeringsproducten en financiële diensten die voor u relevant kunnen zijn. Indien u hier geen prijs op stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bij Erasmus Leven, Afdeling Marketing, Postbus 1033, 3000 BA Rotterdam.

Indien u van uw adviseur geen informatie meer wenst te ontvangen over onze producten en diensten, dan verzoeken wij u dit rechtstreeks te melden bij uw adviseur.

Het gebruik van deze site

Delta Lloyd heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht tot geheimhouding daarvan.

Delta Lloyd maakt bij deze site gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestandjes die door de website automatisch worden aangeboden aan uw browser. Deze cookies dienen alleen voor het verzamelen en analyseren van bepaalde gegevens over het bezoek aan deze website, zoals bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. Ook zorgen de cookies ervoor dat uw gegevens worden herkend, de eerst volgende keer dat u onze website bezoekt. Als uw browser geen cookies accepteert, kunt u geen gebruik maken van de beveiligde internetdiensten van Delta Lloyd.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van deze privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.

Vragen

Als u vragen heeft over het privacy statement kunt u zich wenden tot de heer R. Suurbier, de Functionaris voor de gegevensbescherming van Delta Lloyd Groep, Afdeling Group Integrity, Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam, telefoon 020-5944397 .